PDA

View Full Version : Juma....jahid89
04-09-2010, 07:27 PM
Prophet(salallahu‘alaihe wasallam): “Taking of a bath (Ghusl) on Friday is compulsory for every Male (Muslim) who has attained the age of Puberty.” (Shahi Bukhari)

Huzoor Muhammed (salallahu‘alaihe wasallam) ne farmaya: “Jis ka Allah aur Aqirat ke din par Imaan hai is par JUMA faraz hai…” (ABU DAWUD: 1067)

Ibne Masud(Radi ALLAH Taala Anhu) se rivayat hai ke Huzur (salallahu‘alaihe wasallam) ne in logon k Ghar ko jo bala uzar (reason) Juma chod dete hai, Jala dene ka khasad kiya.” (Muslim)

Huzoor (salallahu‘alaihe wasallam) “Juma k Roz mujhpar kasrat se Durood bhejo, jo aadmi Juma k roz Mujhpar Durood bhejta hai, wo mere samne Pesh kiyajata hai.” (Baihaqi)

Naqshbandi
04-11-2010, 02:45 AM
:jazaak: