Jannat me sab kuch hai lekin Maut nahi.
Quraan me sab kuch hai lekin Jhoot nahi.
Duniya me sab kuch hai lekin wafa nahi.
Insaan me sab kuch hai lekin Sabar nahi.