SubhanAllah! Khane Kaaba Mein Moazzin Ki Azaan Dene Ki Jaga Ki Video, Jahan Se Khane Kaaba Bhee Dikhaya Gaya Hai.